Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

KØB AF VARER

Når De handler hos www.astrup-cement.dk – handler De med:

Astrup Cementstøberi A/S
Lecavej 6, Astrup
9510 Arden
Tlf.: 9856 5333
CVR Nr.: 13835799
Bank: Spar Nord. Konto nr.: 9815 – 2545707937

Salgs- og leveringsbetingelser:

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer handlet på www.astrup-cement.dk

Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem køber og Astrup Cementstøberi A/S.

Dokumentation og vejledning:

Information og dokumentation forefindes på vor hjemmeside www.astrup-cement.dk

Ønsker du yderligere oplysning eller rådgivning fra vor side, er denne af vejledende art.

Leveringstidspunkt og transport:

Levering af varer fra Astrup Cementstøbere A/S, anses for sket, når kunden har fået varen leveret på den aftalte adresse.

Alle bestillinger leveres af transportør, som samarbejder med Astrup Cementstøberi A/S, hvis ikke andet er aftalt særskilt mellem køber og Astrup Cementstøberi A/S.

Dette betyder, at varerne afsendes indenfor 3 arbejdsdage efter modtagelse af ordre.

Levering på købers adresse i Danmark ink. brofaste øer, vil derfor normalt ske indenfor 10 dage. Oplyste leveringstidspunkt er vejledende og kan således fraviges.

Levering til ikke brofaste øer, kan vi levere vare til nærmeste havn, hvor køber selv står for færgeoverfart/fragt.

Levering af betonvarer sker på paller, som løftes af med pallevogn eller kran/truck . Det er ofte muligt at efterkomme ønsker om speciel placering på grunden – dog kun hvis chaufføren skønner at det er forsvarligt – og kan gøres uden risiko for at beskadige omgivelser og flisebelægninger, eller ved aftale inden levering.

VIGTIG INFORMATION VEDR. LEVERINGEN:

Det skal være muligt at komme frem med en 15 meter lang lastbil.

Kantstens aflæsning ved nærmeste kørefast underlag.
Vejen skal være kørefast (asfalt, beton el. lign.) med min. 4 m frihøjde og ingen udhængende træer.
Ved snefald skal der være ryddet og saltet, så pallen kan aflæsses og køres hen til adressen

Skulle et af overstående punkter ikke kunne overholdes, og muligheden for ikke at kunne aflæsse vare på adressen, vil vare blive om booket med speditør, og ekstra omkostninger for dette vil blive faktureret.
Risikoen for varerne:

Risikoen for varer bestilt i www.astrup-cement.dk overgår til køber når fortrydelsesretten efter 14 dage fra modtagelsen er udløbet eller på det tidspunkt varen er taget i anvendelse, f.eks. belægning nedlagt, mur bygget.

Er varen blevet beskadiget eller forringet, efter at køberen har fået den i hænde, bevarer han sin fortrydelsesret, hvis beskadigelsen eller forringelsen ikke skyldes uagtsomhed eller manglende omsorg fra hans side.

Husk at gemme original emballage, paller, da varen ved evt. reklamation eller skader skal returneres på original emballage.

Reklamation:

Eventuelle fejl eller mangler ved produkter/varer leveret fra Astrup Cementstøberi A/S, skal påberåbes inden 2 måneder efter, at du har opdaget fejlen. Det er din pligt at angive, og på forlangende vise, hvordan fejlen eller manglen ytrer sig. Dersom du opdager en fejl, skal du rette henvendelse til Astrup Cementstøberi A/S. Du kan som udgangspunkt kun klage over fejl, der viser sig senest 2 år efter du har fået varen leveret. For varer med begrænset holdbarhed er din klagemulighed afgrænset af den holdbarheds periode, Astrup Cementstøberi A/S, har stillet dig i udsigt.

Du kan som forbruger vælge om varen skal repareres eller byttes.

Undtagelsen til denne hovedregel er, hvis ombytning er umulig eller vil medføre uforholdsmæssige store omkostninger for Astrup Cementstøberi A/S.

Fortrydelsesret:

Astrup Cementstøberi A/S, yder 14 dages fortrydelsesret, gældende fra den dag du modtager varen, eller på det tidspunkt varen er taget i anvendelse, f.eks. belægning nedlagt, mur bygget.

Fortryder du købet, skal Astrup Cementstøberi A/S, underrettes herom senest 14 dage efter den dag, du fik varen i hænde. Du har pligt til at returnere varen i væsentlig samme stand og mængde, som den er modtaget. Dette er også gældende for den emballage og de infoskilte, der er på varen.
Du skal selv afholde de omkostninger, der er forbundet med at returnere varen ved fortydelse af ordre der er afsendt fra vores lager.

Du kan fortryde et køb ved enten at nægte at modtage varen, eller ved at returnere varen på den angivne adresse.

Hvor til der påskrives 20 % i retur gebyr.

Oplysningspligt:

Aftaler (købsordrer) kan indgås på dansk og engelsk, opbevares af virksomheden i 5 år, i henhold til bogføringsloven. Det er ikke muligt efterfølgende at tilgå kontrakten via vores website.

Hvis du ønsker, at få tilsendt et nyt eksemplar af kontrakten pr. mail, så send en mail til: adm@astrup-cement.dk

Pris og betaling:

I www.astrup-cements.dk har du mulighed for at betale med Dankort samt internationale kreditkort.

Alle priser i Astrup Cementstøberi A/S, på web-adressen www.astrup-cement.dk er incl. moms, og ekskl. paller/fragt.

Returpaller:

Paller kan returneres franko, for afsenders regning, til Astrup Cementstøberi A/S, der straks udsteder kreditnota, efter gældende regler, for de returnerede, ubeskadigede paller.

Der udstedes kun kreditnota for det antal paller som er faktureret ved levering.

Ved modtagelse af kreditnota fremsender kunden mail til adm@astrup-cement.dk med bankoplysninger, reg. nr. og konto nr., hvorefter beløbet straks overføres til kundens konto.

PALLER, STRØER M.M.

Køber debiteres for de ved leveringen anvendte paller, strøer m.m.
Ved tilbageleveringen krediteres køber efter sælgers til enhver tid gældende regler.
98 56 53 33 www.astrup-cement.dk
Priser leveret v. køb af min. 5 paller samt en max. afstand på 50 km. Fra Vores Lager 9510 Arden 24

SIKKERHEDSSTILLELSE

Ved afgivelse af tilbud som underleverandør kan sælger kræve, at der samtidig med oprettelse af entreprisekontrakten udstedes en transport, der sikrer sælgers rettigheder.
Som underleverandør til ikke offentlige arbejder kan sælger kræve, at bygherren inden arbejdets påbegyndelse yder sikkerhedsstillelse i form af bank eller sparekassegaranti med mindre køber kan godtgøre, at bygherren vil være i stand til at, fyldestgøre køber og dermed sæl-ger.

BETALING

Såfremt ikke andet er aftalt af betalingsbetingelserne:
Netto kontant ved ordre eller 8 dage netto. (kreditgodkendelse)
Ved forsinket betaling beregnes morarente efter den af sælger, til enhver tid angivne rentesats.

Sælger forbeholder sig den fulde ejendomsret, over de leverede varer, indtil hele saldoen er betalt.
I de anførte priser er ikke medregnet merværdiafgift, medmindre andet udtrykkeligt fremgår.

SÆRREGLER VED TILBUD UNDER FASTPRIS OG FASTTIDSORDNINGEN

Foranstående under 1-8 anførte bestemmelser gælder også under denne ordning.
Tilbud på leverancer er, medmindre andet direkte er anført i tilbuddet; kun gældende i 4 uger.
For leverancer eller dele af sådanne, der finder sted senere end 1/2 år efter tilbuddets afgivelse, kan priserne reguleres.
Ved prisregulering følges sælgers prisliste.
Udover den faste pris skal der ydes sælger godtgørelse for dokumenterede udgifter, når disse har været en uomgængelig følge af sådanne standsninger og forsinkelser der skyldes offentlige pålæg, krig eller usædvanlige naturbegivenheder eller lignende er forårsaget af sådanne statslige pålæg, som har særlig indgribende virkning for bygge- og anlægsvirksomhed, og som har medført en væsentlig merudgift for sæl-ger, uden at dette med rimelighed kunne medregnes, ved tilbuddets afgivelse.
Forbeholdet omfatter udgiftsforøgelser, der skyldes ændrede valutakurser eller lovmæssige løsninger af, arbejdsmarkedets overenskomst-forhold.
I tilfælde af at arbejdet standes eller forsinkes som følge af krig, usædvanlige naturbegivenheder eller lignende, eller som følge af offentlige pålæg, godtgøres sælgers dokumenterede udgifter, som anført ovenfor.

Astrup Cementstøberi A/S

Astrup Cementstøberi A/S